DROGA DO ZBAWIENIA

1. Bóg kocha ciebie

Bóg nie jest groźnym Sędzią, czyhającym, aby cię ukarać za złe czyny. Bóg kocha właśnie ciebie, osobiście, takiego jakim jesteś. Kocha cię pomimo twoich wad i grzechów. On kocha cię mocniej, niż ktokolwiek inny, bardziej niż twój przyjaciel. Możesz stać się Jego umiłowanym dzieckiem, bardzo dla Niego drogim.:

"Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach …" (Iz 49, 15-16a)

On chce być ci bliski, jak przyjaciel, pragnie, by między tobą, a Nim była głęboka przyjaźń. Jego miłość zawsze będzie trwać przy tobie:

"Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą." (Iz 54,10).

Bóg jest ci wierny. On się o ciebie troszczy. Także twoje codzienne sprawy są dla Niego ważne.

2. Problem grzechu

Pytasz: "Dlaczego nie doświadczam Bożej obecności i miłości?"

"Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej," (Rz 3,23).

Wszyscy jesteśmy grzesznikami: ty i ja. To grzech oddziela nas od Boga.

"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć …" (Rz 6, 23a)

Grzech wprowadził na świat swoje konsekwencje, których doświadczasz: cierpienie, choroby i wszelkie zło. Być może doświadczasz tego, że życie jest ciężkie. Czujesz się nieakceptowany i osamotniony, nie radzisz sobie z grzechem, jesteś zniewolony nałogiem. Być może jesteś znudzony złudnymi "uciechami życia". Lękasz się o swoją przyszłość, szukasz prawdy, sensu życia, jesteś załamany swoją chorobą. Nawet, jeśli nie odnajdujesz się w żadnej z tych sytuacji, uwierz: jest w tobie pustka, której niczym nie wypełnisz. Może ją wypełnić tylko Bóg.

3. Jezus – drogą do Boga

Bóg widzi, że jest ci ciężko. On cię kocha i pomimo twoich grzechów nie pozostawił cię samemu sobie. On chce ci pomóc, dlatego posłał na ziemię swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

"Nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony." (J 3,17). Jezus przyszedł nie po to, by cię potępić, czy ograniczyć przykazaniami, ale by dać ci to, co najlepsze, by wybawić cię od grzechu i jego konsekwencji. Izaj. 53:4-5


 

"Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. 
(Iz 53, 4a, 5).

Według Prawa Starego Przymierza "zapłatą za grzech jest śmierć". Wszyscy zgrzeszyliśmy i zasłużyliśmy sobie na karę śmierci. Jezus wziął tę karę na siebie i umarł na krzyżu za każdego z nas, za ciebie i za mnie.

"Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł." (Rz 5, 8).

"Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich." (J 15,13)

To nie było łatwe. Masz wspaniałego Przyjaciela, który oddał za ciebie życie. Jezus jednak nie pozostał w grobie. On zmartwychwstał i żyje! Powstając z martwych pokonał śmierć, grzech i szatana. Jezus powiedział:

"Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi…" (Mt 28, 18).

Twoje problemy wydają ci się wielkie, wiele razy bezskutecznie próbowałeś je rozwiązać. Dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. On jest silniejszy od twoich i moich słabości. Sam nie zapewnisz sobie szczęścia. Nie zapewni ci go żadna ideologia, filozofia, stworzona przez człowieka religia, pieniądze, narkotyki, alkohol, seks, ani nawet drugi człowiek.

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie." (Mt 11, 28).


 

"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni."(Dz 4, 12)

Tylko Jezus może ci pomóc. On jest Bogiem i ma moc przemienić twoje życie. On chce uczynić to już dziś, teraz. On pragnie ofiarować ci życie wieczne po śmierci, chce także, abyś już teraz mógł mieć nowe, lepsze życie. Będzie to życie, w którym doświadczysz Jego miłości i obecności. On będzie blisko ciebie, będziesz mógł z Nim rozmawiać i Go poznawać. Doświadczysz prawdziwej wolności. Bóg będzie cię prowadził także w twych codziennych sprawach, w twym sercu zagości prawdziwy pokój i radość.

"Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, i niech się nie lęka!" (J 14, 27).

Jezus będzie uzdrawiał twoje kompleksy, słabości i wewnętrzne zranienia. Otrzymasz Jego moc:

"Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia." (Flp 4, 13)

4. Osobista decyzja

Zbawienie jest za darmo, co nie znaczy, że jest tanie. Pan Jezus musiał zapłacić za nie swoim życiem. Dzięki temu, gdy przyjmujemy Go za swego Zbawiciela i Pana możemy być pewni swego zbawienia. Zwróćmy uwagę na czas przeszły użyty w poniższym wersecie Pisma Świętego:

"Żywot wieczny DAŁ nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota" (1J 5:11.12).

Nie zasługujemy na zbawienie, gdyż swoimi grzechami zasłużyliśmy tylko na śmierć, ale otrzymujemy je, dzięki niewinnej śmierci Chrystusa:

"Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł" (Rzym.5:8).

Apostoł Paweł napisał:

"Mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego" (Efez.1:7).

Na tym polega Ewangelia, czyli Dobra Nowina. Jedynym warunkiem zbawienia jest przyjęcie Jezusa jako Pana swojego życia:

"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz" (Rz.10:9).

Wielu z nas popełniło w przeszłości rzeczy, których się wstydzimy. Może nawet powątpiewamy, czy Bóg może nam je odpuścić. Słowo Boże zapewnia, że tak:

"Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy,
i oczyści nas od WSZELKIEJ nieprawości" 
(1J 1:9).

Wyznanie Bogu grzechów w modlitwie i akceptacja odpuszczenia ich jest ważnym elementem przyjęcia zbawienia z łaski. Za tym idzie posłuszeństwo przykazaniom Bożym z wdzięczności za zbawienie i z miłości do Zbawiciela. Pan Jezus powiedział:

"Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie" (J 14:15).

Ewangelia jest "mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy" (Rzym.1:18),

a także mocą ku życiu w zgodzie z Prawem Bożym:

"Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe" (1J 5:3).

Nawrócenie to decyzja woli: dziś chcę odwrócić się od grzechu, a zwrócić się ku Bogu, zawierzyć Mu do końca. Pozwalam Bogu kierować moim życiem, uznaję Jezusa za swojego Pana, chcę oddać Mu swe życie. To właśnie znaczy wierzyć.

"Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, Którzy narodzili się nie
z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga." 
(J 1, 11-13).

Wierzyć komuś (osobie Boga), a nie w coś. Wierzyć to przyjąć Jezusa, zaprosić Go
i pozwolić Mu wejść do mojego życia, to przyjąć Jego miłość i zbawienie. Niech będzie to decyzja na 100%, bo nie można iść za Jezusem tylko w połowie. Z ufnością zawierz Jemu wszystkie dziedziny twojego życia. To oznacza, podążać wiernie za Jezusem – oznacza być naprawdę chrześcijaninem. Możesz teraz wyrazić swą decyzję, zwracając się do Boga w prostej, ale szczerej modlitwie. Możesz modlić się teraz:
"Panie Jezu, Ty wiesz, co teraz czuję. Potrzebuję Ciebie! Uznaję swoją grzeszność i chcę zrezygnować z tego, co było złe w moim życiu. Proszę, abyś odtąd Ty kierował moim życiem! Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz. Dodaj mi sił, napełnij moje życie radością i pokojem. Dziękuję za Twoją miłość! I ja chcę Ciebie kochać! Oddaję Ci moje życie. Bądź moim Panem i Zbawicielem!" 

Jezus mówi: "Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną." (Ap 3, 20).

Jezus puka do drzwi Twego serca – czy je otworzysz?


 

Comments are closed.

close
Facebook Iconfacebook like button